KVKK Politikası

Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti. ' nin kişisel verilere ilişkin sorumluluk ve görevlerini, kişisel verileri toplama yöntemi; sebebi ve amacını ve veri sahibinin haklarını içeren şirket politikası .

KVKK Politikası ve Gizlilik Bildirimi


Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile kişisel verilerin, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “(Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğunu hedefliyoruz.  

Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için müşterilerimizin verilerini yalnızca güvenilir tedarikçilerimizle, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

Çalışanlarımızın ve Hissedarlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslara paralel olarak kaleme alınan Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Hissedarları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir. 

Veri güvenliği, şeffaflık ve kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki kontrol hakkı, bizim için Kanun ile uyumluluk bakımından en önemli temelleri oluşturuyor. Bu bağlamda, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri size işbu Bildirim ile sunuyoruz. 

Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Bildirimde değişiklikler yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bununla birlikte, Bildirim’de esaslı değişiklikler yapılması halinde veri sahiplerini uygun kanallar aracılığıyla haberdar edeceğiz.  

TANIMLAR  

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi 

Çalışan: Şirket personeli 

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar 

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar 

Hizmet Sağlayıcı: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi 

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Örneğin; müşteriler ve çalışan adayları 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir 

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter 

KVK Kurulu: Kişisel Verilere Koruma Kurulu 

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu  

Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi  Tedarikçileri: Sözleşme temelli olarak Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’ne hizmet sunan taraflar 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler 

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi 

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası  

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten gerçek veya tüzel kişi 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi 

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi  

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

İLGİLİ KİŞİLER  

A) Ürün veya Hizmet Alan Kişiler 

VERİ KATEGORİLERİ 

 1. Kimlik Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Ad – Soyad,  T.C. Kimlik Numarası, İmza 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
 • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası 
 1. İletişim Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 
 • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz (Kimlik ve İletişim Verileri), Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve  
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler (Kimlik ve İletişim Verileri) telefon görüşmeleri, müşteri evrakları, sözleşmeler, iş talep ve bilgi formu, sipariş kayıtları, e-posta, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.  

Şirket’e ait internet siteleri (“Site”), bilgisayar ya da Şirket adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından idare edilen sosyal medya hesapları (“Sosyal Medya”) gibi diğer (“Dijital Ortamlar”) vasıtasıyla da kişisel veriler toplanabilmektedir. 

 1. Hukuki İşlem Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 1. Müşteri İşlem Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar, müşteri evrakları, sözleşmeler, sipariş kayıtları, e-postalar, internet sitesi içerisindeki talepler,  sözlü yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 1. Finans Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • İade Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi  
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütler e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

      6- Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler: Kamera Kayıtları 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi 
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler toplanmaktadır. 

      7-  Pazarlama

İşlenen Kişisel Veriler: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez Kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler  

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Firma / Ürün Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen,  

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde; 

Yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için) satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine, 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve 

Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 9. maddesi bağlamında kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 

B) Çalışan Adayları 

VERİ KATEGORİLERİ 

 1. Kimlik Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Ad – Soyad, T.C. Kimlik No, Medeni Hal, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen öz geçmişler, iş başvuru formları, internet sitemizdeki iş başvuru formu ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR vb.) ve diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 1. İletişim Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler:  İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları, internet sitemizdeki iş başvuru formu ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR vb.) ve diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 1. Özlük Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Referans Bilgileri, Öz Geçmiş Bilgileri, Çalışma Geçmişi Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve 
 • Özgeçmişte bulunan referans bilgileri için Açık Rıza 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları, internet sitemizdeki iş başvuru formu ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR vb.) ve diğer mecralar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 1. Mesleki Deneyim Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Eğitim Geçmişi ve Detayları, Yabancı Dil Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları, internet sitemizdeki iş başvuru formu ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 1. Sağlık Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Sigara Kullanım Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen; 

 • Açık rıza alınması 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve  
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları, internet sitemizdeki iş başvuru formu ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 1. Fiziksel Mekân Güvenliği 

İşlenen Kişisel Veriler: Kamera Kayıtları 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi  
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler toplanmaktadır. 

       7-Diğer

İşlenen Kişisel Veriler:  Sürücü Belge Bilgisi (Ehliyet) 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini       

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci  maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen öz geçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. Ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışına aktarılmamaktadır.

C) Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilileri ve Tedarikçi Çalışanları 

VERİ KATEGORİLERİ 

      1-Kimlik Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Ad – Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  
 • Firma / Ürün Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar, raporlar ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

      2- İletişim Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası, Fax

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
 • Firma / Ürün Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve  
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar, raporlar ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

3- Müşteri İşlem Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Fatura, İrsaliye, Çek, Senet Bilgisi, Banka Hesap , İban Bilgisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Firma / Ürün Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Talep / Şikayetlerin Takibi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

4- Taşıt Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler: Araç Plaka Bilgisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi  
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla veya sözlü veya yazılı beyanlarınız vasıtasıyla elde edilmektedir. 

5-Fiziksel Mekân Güvenliği 

İşlenen Kişisel Veriler: Kamera Kayıtları 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi 
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Tedarikçi yetkililerine ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde; 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve 

Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 9. maddesi bağlamında kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 

E) Ziyaretçiler 

VERİ KATEGORİLERİ 

      1-Fiziksel Mekân Güvenliği 

İşlenen Kişisel Veriler: Kamera Kayıtları 

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

 • Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi 
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz;  mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu Politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülüklerle ilgili zaman aşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler periyodik olarak “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikamız”a göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek 
 • Doğruluk ve güncellik 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek 
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme 

kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimizle ilgili temel ilkelerimizdir. 

ÇEREZ (cookie) KULLANIMI 

Şirket olarak, çevrim içi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta Kanun ve GDPR olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilir.  

Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için internet sitemizde https://kvkk.basakmatbaa.com bulunan Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. 

DİJİTAL ORTAMLARIN KULLANIMI 

Dijital ortamları kullanımınız sırasında elde edilen kişisel verileriniz sitenin işletilmesi ve yönetilmesi, site ve uygulamaya ilişkin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, sitenin hangi şekillerde kullanıldığının takip edilmesi, konum odaklı araçların kullanımının sağlanması ve desteklenmesi, mevcut ise çevrim içi hesaplarınızın yönetimi ve bulunduğunuz konumda kullanılabilecek olan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla işlenebilir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 

Kanun’un 11. maddesine göre veri sahipleri, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir. 

 1. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme  
 2. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme  
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme  
 6. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 
 7. Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme  
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz.  

VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI 

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde en kısa sürede ve en fazla otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır. 

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, veri sahibine başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz. 

Başvuru  

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak; 

 • Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü posta yoluyla Anadolu Bulvarı Meka iş Merkezi No:5/7 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA adresine ileterek, 
 • Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza“nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun basakmatbaa@hs03.kep.tr  adresine kayıtlı elektronik posta ile göndererek, 
 • Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak  
 • Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunu ileterek başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. 

VERİ GÜVENLİĞİ 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri alıyoruz. 

Virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan koruma sistemleri, güvenlik duvarları ve saldırı engelleme sistemleri içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlıyoruz.

Şirket içerisinde kişisel verilere erişimi birim/rol/uygulama bazında yetkiler çerçevesinde ve verinin niteliğine uygun olarak kontrollü bir süreç ile yürütüyoruz. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.  

Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlıyoruz. 

Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin ediyoruz. 

Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutuyoruz. 

Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle Şirket dışından erişim olması halinde dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri alıyoruz. 

Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alıyoruz. 

Kanun, mevzuat veya meşru menfaat gereği aktarım yaptığımız kişisel verilerinizin güvenliği için gizlilik taahhütnameleri düzenliyoruz. 

Kişisel veri içeren ortamların güvenliğini sağlıyoruz ve kişisel verileri mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. 

BAŞAK MATBAACILIK TANITIM REKLAM HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Anadolu Bulvarı Meka İş Merkezi No:5/7 Kat:7 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: +90 312 397 17 17 / +90 312 397 03 07